Ceníme si súkromie návštevníkov našej stránky. Aj preto Vás informujeme, že na tejto stránke používame cookies a iné technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu webstránky, jej zabezpečenie, analýzu návštevnosti a správania používateľov.
Spracovaniu cookies môžete zabrániť zmenou nastavenia vo Vašom internetovom prehliadači.

Výber žiakov do školskej športovej triedy

Napísal(a) 
Zverejnené v Archív aktualít
sobota, 07 február 2015 08:44
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

KRITÉRIA VÝBERU ŽIAKOV DO ŠPORTOVEJ TRIEDY ZAMERANEJ NA HÁDZANÚ.

Termín výberu: 28. apríla 2015
Náhradný termín: 5. mája 2015 (v prípade ochorenia dieťaťa)

Zápis do športovej triedy: 12. mája 2015

Riaditeľstvo základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave po prerokovaní s pedagogickou radou a Radou školy určilo a prijalo tieto kritéria pre prijatie žiakov do 5. ročníka športovej triedy.

Prijímacích pohovorov do športových tried sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2014/2015 úspešne ukončia 4. ročník základnej školy.

KRITÉRIA VÝBERU:
a/ motorické testy všeobecnej pohybovej prípravy:
- skok do diaľky z miesta
- hod 2 kg loptou z miesta
- ľah – sed /1 minúta/
- beh 10 x 5 m - rýchlostný
- člnkový beh - vytrvalostný


Max. počet bodov v jednom teste je 10 bodov a podmienka pre splnenie testu je zisk min. 2 bodov.

b/ psychodiagonostické testy
c/ potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
d/ súhlas rodičov o zaradení žiaka do športovej triedy

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
- vyhodnotením jednotlivých kritérií určená komisia stanoví poradie uchádzačov o prijatie do športovej triedy, výsledky prijímacích pohovorov  zverejní na školskej stránke do 7. mája 2015
- prijatým žiakom vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí. Záujemcovia si môžu prihlášky vyzdvihnúť v pracovných dňoch osobne u tajomníčky školy alebo stiahnuť zo školskej stránky www.zsskolstu.edupage.org.


Termín odovzdania prihlášok je 31.03.2015. Minimálny počet žiakov v športovej triede je 22 a maximálny 29.

ŽIAK SO ZNÍŽENOU ZNÁMKOU ZO SPRÁVANIA NEMÔŽE BYŤ PRIJATÝ DO ŠPORTOVEJ TRIEDY.

VYRADENIE ŽIAKA ZO ŠPORTOVEJ TRIEDY:

Riaditeľka školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do normálnej triedy v polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov z nasledovných dôvodov:

a/ zo zdravotných dôvodov na návrh lekára
b/ pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy
c/ hrubé porušenie školského poriadku /znížená známka zo správania/
d/ neúčasť na tréningoch v popoludňajších hodinách
e/ na žiadosť zákonného zástupcu

PODMIENKA ÚSPEŠNÉHO VYKONANIA SKÚŠOK:
Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky ak získa z motorických testov min. 10 bodov a zo psychodiagnostických testov bude úspešný.

PODMIENKY PRIJATIA:
Podľa celkového počtu bodov z absolvovaných testov /motorické a psychodiagnostické testy/ sa zostaví poradie úspešných uchádzačov.

V prípade rovnosti bodov viacerých úspešných uchádzačov rozhodnú o celkovom poradí nasledujúce kritéria:
- väčší počet získaných bodov v motorických testoch v nasledovnom poradí – člnkový beh, 10 x 5 m, skok z miesta, hod 2 kg loptou, ľah-sed
- väčší počet získaných bodov v psychodiagnostických testoch

Podrobný priebeh konania prijímacích pohovorov bude včas na stránke školy.

PhDr. Bohdana Cibulová
riaditeľka školy

Čítať 2567 krát Naposledy zmenené utorok, 23 február 2016 19:55