Ceníme si súkromie návštevníkov našej stránky. Aj preto Vás informujeme, že na tejto stránke používame cookies a iné technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu webstránky, jej zabezpečenie, analýzu návštevnosti a správania používateľov.
Spracovaniu cookies môžete zabrániť zmenou nastavenia vo Vašom internetovom prehliadači.

Martin Prokop

Martin Prokop

Pravidlá používania Cookies

Zverejnené v Klub
streda, 01 august 2018 11:03

Prevádzkovateľom je : HCTATRANSTUPAVA

Ak sa v týchto pra­vid­lách po­u­žíva po­jem „Portál“ má sa tým na mysli webový portál: http://www.hctatranstupava.sk/.

 1. Por­tál po­u­žíva prog­ramy co­okies na zís­ka­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch. Co­okies je malý dá­tový sú­bor, ktorý sa ukladá vo Va­šom za­ria­dení (napr. v mo­bil­nom za­ria­dení alebo po­čí­tači) pri po­u­ží­vaní Por­tálu a na ur­čitý čas ucho­váva in­for­má­cie o Va­šich za­ria­de­niach, kro­koch a na­sta­ve­niach. Sú­bor co­okies umožní Por­tálu pri ďal­šej náv­števe roz­poz­nať Vás pre­hlia­dač alebo ukla­dať Vaše na­sta­ve­nia a iné in­for­má­cie. Je to bežná prax väč­šiny we­bo­vých por­tá­lov.
 2. Sú­bory co­okies mô­žete kon­tro­lo­vať a/alebo zma­zať podľa uvá­že­nia – pod­rob­nosti si po­zrite na stránke http://www.al­la­bout­co­okies.org/. Mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okies ulo­žené vo svo­jom za­ria­dení. Váš pre­hlia­dač Vám môže umož­niť na­sta­viť ako má spra­co­vá­vať co­okies vrá­tane mož­nosti po­u­ží­va­nie co­okies úplne za­ká­zať alebo vždy žia­dať od Vás sú­hlas s po­u­ži­tím kon­krét­neho co­okies sú­boru. Berte však na ve­do­mie, že nie­ktoré časti Por­tálu ne­mu­sia bez po­u­ži­tia co­okies pra­co­vať správne alebo nie­ktoré fun­kci­ona­lity ne­mu­sia byť do­stupné vô­bec.
 3. Portál môže umiest­niť do Vášho za­ria­de­nia vlastné sú­bory co­okies, pri­čom in­for­má­cie a údaje zís­kané z týchto sú­bo­rov sa spra­vujú podmienkami ochrany súkromia.
 4. V rámci Por­tálu mô­žeme po­u­ží­vať dva druhy Co­okies, tzv. per­sis­tent co­okies alebo ses­sion co­okies. Za­tiaľ čo ses­sion co­okies sa vy­mažú po za­vretí Vášho pre­hlia­dača, per­sis­tent co­okies zo­stanú vo Va­šom za­ria­dení aj po za­vretí Vášho pre­hlia­dača a po­u­žijú sa pri Va­šej ďal­šej náv­števe Por­tálu.
 5. Por­tál môže po­u­ží­vať aj iné ná­stroje na sle­do­va­nie a zis­ťo­va­nie in­for­má­cií o uží­vateľoch s po­dob­nou fun­kci­ona­li­tou (napr. web be­a­cony, Flash co­okies, sle­do­va­cie URL).
 6. Portál po­u­žíva co­okies a po­dobné sle­do­va­cie ná­stroje na via­cero úče­lov, najmä za účelom:
  1. sprí­stup­ne­nia, pre­vádz­ko­va­nia Por­tálu a jeho fun­kci­ona­lít v po­ža­do­va­nej kva­lite a kom­forte pre uží­va­teľa, napr. au­to­ma­tic­kým pri­hlá­se­ním do uží­va­teľ­ského konta, zais­te­ním bez­peč­nosť po pri­hlá­sení, vkla­da­ním prís­pev­kov a ko­men­tá­rov a po­čí­ta­ním zo­bra­ze­nia a spus­te­nia vi­deí;
  2. sprí­stup­ne­nia, pre­vádz­ko­va­nia Por­tálu a jeho fun­kci­ona­lít na rôz­nych we­bo­vých strán­kach, za­ria­de­niach a pre­hlia­da­čoch;
  3. mo­ni­to­ro­va­nia a ana­lýzy vý­konu, pre­vádzky a efek­ti­vity Por­tálu a jeho zlep­še­nia, napr. koľko náv­štev­ní­kov (uží­va­te­ľov) bolo na Por­táli či aké pre­hlia­dače po­u­ží­vajú;
  4. za­brá­ne­nia zne­uži­tia Por­tálu a pre­ven­cie a od­ha­le­nia pod­vod­ného alebo inak ne­vhod­ného sprá­va­nia.
 7. Na Por­táli umiest­ňu­jeme tiež sú­bory co­okies na­šich ob­chod­ných par­tne­rov a tre­tích strán najmä ana­ly­tické co­okies (Go­ogle Ana­ly­tics), ktoré umož­ňujú ana­ly­zo­vať, ako náv­štev­níci (uží­va­te­lia) Por­tál po­u­ží­vajú, ďa­lej co­okies so­ciál­nych sietí (Fa­ce­book, Go­ogle+), ktoré zlep­šujú a zjed­no­du­šujú uží­va­teľ­ské ro­z­hra­nie Por­tálu a re­klamné co­okies, ktoré umož­ňujú zlep­še­nie cie­le­nia re­klamy na Por­táli. Údaje z týchto co­okies zís­ka­vajú priamo ich pre­vádz­ko­va­te­lia a Portál k nemu nemá prí­stup.

Muži: Prípravný zápas s Pezinkom

Zverejnené v Aktuality a články
štvrtok, 20 august 2015 21:36
Stupavskí muži nastúpili na prípravný zápas proti extraligovému Pezinku. Zápas skončil víťazstvom hostí o 5 gólov.

Muži - Pezinok 21:26

Hráči v poli

 

Góly

Strely bez gólu

Úspešnosť streľby

7m

6m

Brejk

Krídlo

9m

Protiútok

1. polčas

9

20

31 %

0/1

2/7

3/4

1/4

3/13

0/0

2. polčas

12

21

36 %

0/0

6/9

2/4

1/4

3/16

0/0

Celkom

21

41

33 %

0/1

8/16

5/8

2/8

6/29

0/0

Brankári

 

Chytené strely

Strely

Úspešnosť brankára

7m

6m

Krídlo

9m

Protiútok

Góly

1. polčas

8

21

38 %

0/0

1/9

0/1

6/10

1/1

0/0

2. polčas

7

20

35 %

1/3

1/7

2/4

3/4

0/2

0/0

Celkom

15

41

36 %

1/3

2/16

2/5

9/14

1/3

0/0

Spoločné

 

+7

-7

Asistencia

Získaná lopta

Stratená lopta

2 min

Červená karta

Technická chyba

1. polčas

1

0

0

6

7

0

0

0

2. polčas

0

3

0

0

4

0

0

2

Celkom

1

3

0

6

11

0

0

2

Rozloženie gólov

 

Góly z poľa

Góly zo 7m

Góly z protiútoku

1. polčas

100,0 %

0,0 %

0,0 %

2. polčas

100,0 %

0,0 %

0,0 %

Celkom

100,0 %

0,0 %

0,0 %

Výsledok

1. polčas

9:13

2. polčas

12:13

Celkový výsledok

21:26

Muži - Pezinok 21:26

Hráči v poli

Hráč

Góly

Strely

Úspešnosť streľby

7m

6m

Brejk

Krídlo

9m

Protiútok

+7

-7

Asistencia

Získaná lopta

Stratená lopta

2 min

Červená karta

Technická chyba

3

Kováč

1

1

100 %

0/0

1/1

0/0

0/0

0/0

0/0

               

9

Kopp

2

5

40 %

0/0

0/2

2/2

0/0

0/1

0/0

       

1

     

10

Lachkovič

2

10

20 %

0/0

0/2

0/0

0/0

2/8

0/0

 

2

   

3

     

14

Ondrušek

2

5

40 %

0/0

0/0

0/0

0/0

2/5

0/0

     

1

2

   

1

15

Jánoš

4

5

80 %

0/0

4/5

0/0

0/0

0/0

0/0

1

   

1

       

16

Bernát

0

3

0 %

0/0

0/1

0/0

0/2

0/0

0/0

               

19

Pír

0

1

0 %

0/0

0/0

0/0

0/1

0/0

0/0

               

22

Mader

1

3

33 %

0/0

1/1

0/0

0/0

0/2

0/0

 

1

           

24

Briestenský

3

4

75 %

0/0

0/0

2/2

0/0

1/2

0/0

       

1

     

32

Husák

3

8

37 %

0/0

1/1

1/3

1/4

0/0

0/0

       

1

     

74

Bašti

0

5

0 %

0/0

0/1

0/0

0/0

0/4

0/0

     

3

       

77

Hirtl

2

11

18 %

0/1

1/2

0/1

0/0

1/7

0/0

     

1

1

   

1

88

Kubíček

1

1

100 %

0/0

0/0

0/0

1/1

0/0

0/0

       

1

     

Brankári

Hráč

Chytené strely

Strely

Úspešnosť brankára

7m

6m

Krídlo

9m

Protiútok

Góly

+7

-7

Asistencia

Získaná lopta

Stratená lopta

2 min

Červená karta

Technická chyba

1

Béleš

15

41

36 %

1/3

2/16

2/5

9/14

1/3

0/0

       

1

     

Muži - Pezinok 21:26

Skóre

 

Hráč

Činnosti

Skóre

0:36

1

Béleš

Zákrok 9m

0:0

1:03

10

Lachkovič

Nedal 9m

0:0

1:22

14

Ondrušek

Lopta získaná

0:0

1:59

32

Husák

Lopta stratená

0:0

2:09

10

Lachkovič

Lopta stratená

0:0

2:13

1

Béleš

Gól z 9m

0:1

3:06

22

Mader

Nedal 9m

0:1

3:41

1

Béleš

Gól z 9m

0:2

4:22

14

Ondrušek

Nedal 9m

0:2

4:46

10

Lachkovič

Nedal 6m

0:2

5:12

88

Kubíček

Lopta stratená

0:2

5:58

1

Béleš

Zákrok 9m

0:2

6:04

1

Béleš

Zákrok 6m

0:2

6:19

32

Husák

Gól 6m

1:2

6:56

1

Béleš

Gól z Krídla

1:3

7:30

88

Kubíček

Gól Krídlo

2:3

7:50

1

Béleš

Lopta stratená

2:3

8:48

1

Béleš

Gól z 9m

2:4

9:08

10

Lachkovič

Lopta stratená

2:4

9:19

1

Béleš

Zákrok Protiútok

2:4

9:28

32

Husák

Nedal Krídlo

2:4

10:42

15

Jánoš

Nedal 6m

2:4

11:09

1

Béleš

Gól z 6m

2:5

11:41

10

Lachkovič

Lopta stratená

2:5

11:58

1

Béleš

Gól z 6m

2:6

12:52

77

Hirtl

Nedal 9m

2:6

13:26

1

Béleš

Zákrok 9m

2:6

13:59

10

Lachkovič

Nedal 9m

2:6

14:13

15

Jánoš

Lopta získaná

2:6

14:36

15

Jánoš

7m získal

2:6

15:05

77

Hirtl

Nedal 7m

2:6

15:07

77

Hirtl

Nedal 6m

2:6

15:41

1

Béleš

Zákrok 9m

2:6

15:54

74

Bašti

Nedal 6m

2:6

16:34

74

Bašti

Lopta získaná

2:6

16:40

32

Husák

Nedal z Brejku

2:6

17:10

77

Hirtl

Lopta získaná

2:6

17:27

15

Jánoš

Gól 6m

3:6

18:08

74

Bašti

Lopta získaná

3:6

18:12

24

Briestenský

Gól Brejk

4:6

18:30

1

Béleš

Zákrok 9m

4:6

18:58

10

Lachkovič

Nedal 6m

4:6

19:34

74

Bašti

Nedal 9m

4:6

20:06

77

Hirtl

Nedal 9m

4:6

20:27

1

Béleš

Gól z 6m

4:7

20:51

10

Lachkovič

Gól 9m

5:7

20:56

1

Béleš

Gól z 6m

5:8

20:56

24

Briestenský

Gól 9m

6:8

20:56

1

Béleš

Gól z 6m

6:9

20:56

74

Bašti

Nedal 9m

6:9

20:56

1

Béleš

Zákrok 9m

6:9

20:56

77

Hirtl

Nedal 9m

6:9

20:56

32

Husák

Nedal Krídlo

6:9

20:56

14

Ondrušek

Lopta stratená

6:9

20:56

1

Béleš

Gól z 6m

6:10

21:43

1

Béleš

Gól z 6m

6:11

22:18

77

Hirtl

Nedal 9m

6:11

22:40

1

Béleš

Gól z 6m

6:12

23:18

14

Ondrušek

Gól 9m

7:12

23:47

74

Bašti

Lopta získaná

7:12

23:50

24

Briestenský

Gól Brejk

8:12

24:22

32

Husák

Gól Brejk

9:12

25:05

1

Béleš

Gól z 9m

9:13

25:26

32

Husák

Nedal Krídlo

9:13

Polčas

30:44

10

Lachkovič

Nedal 9m

9:13

31:00

77

Hirtl

Gól 6m

10:13

31:33

1

Béleš

Gól z 6m

10:14

31:55

3

Kováč

Gól 6m

11:14

32:36

10

Lachkovič

Gól 9m

12:14

33:01

1

Béleš

Gól z Krídla

12:15

33:53

10

Lachkovič

Nedal 9m

12:15

34:43

74

Bašti

Nedal 9m

12:15

35:19

77

Hirtl

Gól 9m

13:15

35:42

1

Béleš

Zákrok 6m

13:15

35:50

10

Lachkovič

7m spôsobil

13:15

35:59

1

Béleš

Zákrok 7m

13:15

36:08

74

Bašti

Nedal 9m

13:15

36:35

32

Husák

Nedal z Brejku

13:15

37:02

32

Husák

Gól Krídlo

14:15

37:46

77

Hirtl

Nedal z Brejku

14:15

37:53

1

Béleš

Gól z 6m

14:16

38:46

15

Jánoš

Gól 6m

15:16

39:34

77

Hirtl

Nedal 9m

15:16

39:51

14

Ondrušek

Nedal 9m

15:16

40:14

1

Béleš

Gól z Protiútoku

15:17

40:58

77

Hirtl

Technická chyba

15:17

42:25

9

Kopp

Nedal 6m

15:17

42:46

14

Ondrušek

Technická chyba

15:17

43:31

1

Béleš

Zákrok Krídlo

15:17

43:37

9

Kopp

Gól Brejk

16:17

44:19

1

Béleš

Zákrok 9m

16:17

44:36

14

Ondrušek

Lopta stratená

16:17

45:31

77

Hirtl

Nedal 9m

16:17

46:19

1

Béleš

Zákrok 9m

16:17

46:35

19

Pír

Nedal Krídlo

16:17

47:00

1

Béleš

Gól z 9m

16:18

47:38

16

Bernát

Nedal Krídlo

16:18

47:50

1

Béleš

Gól z 6m

16:19

48:26

22

Mader

Nedal 9m

16:19

48:46

1

Béleš

Zákrok 9m

16:19

49:36

14

Ondrušek

Nedal 9m

16:19

49:44

22

Mader

Gól 6m

17:19

49:56

1

Béleš

Gól z 6m

17:20

50:11

16

Bernát

Nedal 6m

17:20

50:16

1

Béleš

Gól z 6m

17:21

50:50

9

Kopp

Nedal 6m

17:21

51:24

14

Ondrušek

Gól 9m

18:21

52:01

22

Mader

7m spôsobil

18:21

52:20

1

Béleš

Gól z 7m

18:22

52:35

10

Lachkovič

Nedal 9m

18:22

52:56

9

Kopp

Lopta stratená

18:22

53:29

10

Lachkovič

7m spôsobil

18:22

53:35

1

Béleš

Gól z 7m

18:23

54:12

9

Kopp

Nedal 9m

18:23

54:42

10

Lachkovič

Nedal 9m

18:23

55:34

16

Bernát

Nedal Krídlo

18:23

56:27

1

Béleš

Zákrok Krídlo

18:23

56:45

15

Jánoš

Gól 6m

19:23

57:16

1

Béleš

Gól z 6m

19:24

57:47

24

Briestenský

Nedal 9m

19:24

57:59

1

Béleš

Gól z Krídla

19:25

58:32

24

Briestenský

Lopta stratená

19:25

58:39

1

Béleš

Gól z Protiútoku

19:26

59:07

77

Hirtl

Lopta stratená

19:26

59:30

15

Jánoš

Gól 6m

20:26

59:59

9

Kopp

Gól Brejk

21:26

 

Výber žiakov do školskej športovej triedy

Zverejnené v Archív aktualít
sobota, 07 február 2015 08:44

KRITÉRIA VÝBERU ŽIAKOV DO ŠPORTOVEJ TRIEDY ZAMERANEJ NA HÁDZANÚ.

Termín výberu: 28. apríla 2015
Náhradný termín: 5. mája 2015 (v prípade ochorenia dieťaťa)

Zápis do športovej triedy: 12. mája 2015

Riaditeľstvo základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave po prerokovaní s pedagogickou radou a Radou školy určilo a prijalo tieto kritéria pre prijatie žiakov do 5. ročníka športovej triedy.

Prijímacích pohovorov do športových tried sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2014/2015 úspešne ukončia 4. ročník základnej školy.

KRITÉRIA VÝBERU:
a/ motorické testy všeobecnej pohybovej prípravy:
- skok do diaľky z miesta
- hod 2 kg loptou z miesta
- ľah – sed /1 minúta/
- beh 10 x 5 m - rýchlostný
- člnkový beh - vytrvalostný


Max. počet bodov v jednom teste je 10 bodov a podmienka pre splnenie testu je zisk min. 2 bodov.

b/ psychodiagonostické testy
c/ potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
d/ súhlas rodičov o zaradení žiaka do športovej triedy

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
- vyhodnotením jednotlivých kritérií určená komisia stanoví poradie uchádzačov o prijatie do športovej triedy, výsledky prijímacích pohovorov  zverejní na školskej stránke do 7. mája 2015
- prijatým žiakom vydá riaditeľka školy rozhodnutie o prijatí. Záujemcovia si môžu prihlášky vyzdvihnúť v pracovných dňoch osobne u tajomníčky školy alebo stiahnuť zo školskej stránky www.zsskolstu.edupage.org.


Termín odovzdania prihlášok je 31.03.2015. Minimálny počet žiakov v športovej triede je 22 a maximálny 29.

ŽIAK SO ZNÍŽENOU ZNÁMKOU ZO SPRÁVANIA NEMÔŽE BYŤ PRIJATÝ DO ŠPORTOVEJ TRIEDY.

VYRADENIE ŽIAKA ZO ŠPORTOVEJ TRIEDY:

Riaditeľka školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do normálnej triedy v polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov z nasledovných dôvodov:

a/ zo zdravotných dôvodov na návrh lekára
b/ pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy
c/ hrubé porušenie školského poriadku /znížená známka zo správania/
d/ neúčasť na tréningoch v popoludňajších hodinách
e/ na žiadosť zákonného zástupcu

PODMIENKA ÚSPEŠNÉHO VYKONANIA SKÚŠOK:
Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky ak získa z motorických testov min. 10 bodov a zo psychodiagnostických testov bude úspešný.

PODMIENKY PRIJATIA:
Podľa celkového počtu bodov z absolvovaných testov /motorické a psychodiagnostické testy/ sa zostaví poradie úspešných uchádzačov.

V prípade rovnosti bodov viacerých úspešných uchádzačov rozhodnú o celkovom poradí nasledujúce kritéria:
- väčší počet získaných bodov v motorických testoch v nasledovnom poradí – člnkový beh, 10 x 5 m, skok z miesta, hod 2 kg loptou, ľah-sed
- väčší počet získaných bodov v psychodiagnostických testoch

Podrobný priebeh konania prijímacích pohovorov bude včas na stránke školy.

PhDr. Bohdana Cibulová
riaditeľka školy

Prvú novoročnú sobotu vycestovali stupavskí veteráni na 2. ročník Novoročného turnaja starých gárd v moravskom Litovli. Na turnaj s nami cestovali aj posily Robo Kubovič a Braňo Lajcha, takže 15 členný tím sľuboval možnosť striedať hráčov na všetkých postoch.

030115 veterani litovel1Žreb nám v základnej skupine postavil do cesty družstvá z Brna, Litovle a Droždína. Všetky skupinové zápasy boli veľmi vyrovnané a veľká škoda zranenia jedného z našich kľúčových pivotov Róberta Geisseho hneď v prvom zápase. Po jednej výhre a dvoch prehrách sme postúpili do play-off z tretieho miesta a nastúpili do „zápasu o všetko“ proti druhému družstvu skupiny B, Holíču.

Práve v tomto zápase sme podali najlepší výkon na turnaji a Holíč sme hladko porazili a poslali domov. Táto výhra nás posunula do bojov o medaily a v semifinále sme nastupovali proti Droždínu, ktorý sme už poznali zo základnej skupiny. Vstup do zápasu sme mali ako z veľkej knihy a postupne si vypracovali náskok 5:1. Avšak tak ako ľahko sme k náskoku prišli, tak sme ho aj stratili a zápas, ktorý sa nedal prehrať sme nakoniec prehrali.

Do súboja o tretie miesto sme proti HKKH Hanná naopak vstúpili veľmi zle, avšak práve tu sme prejavili veľké srdce a bojovnosť. Takmer stratený zápas sme nakoniec dotiahli do sedmičkového rozstrela. Aj po prvom kole sedmičiek bol stav nerozhodný a až vo štvrtej sérii súper dal, my nie. Tento výsledok pre nás znamenal celkové štvrté miesto na turnaji a v individuálnych oceneniach najlepšieho strelca turnaja pre Martina Prokopa.

Dobre zorganizovaný turnaj v príjemnej, ešte sviatočnej atmosfére nám všetkým po vianočnom hodovaní prospel a aj vďaka skvelému hostiteľovi v rodinnom penzióne s hospůdkou „U STARÉHO MLÝNA” sme prežili pekný turnaj.

030115 veterani litovel2Výsledky:
Základná skupina:
Stupava – Brno 8:7
Stupava – Droždín 7:11
Stupava – Litovel 11:13

play – off:
Stupava – Holíč 12:7

Semifinále:
Stupava – Droždín 8:12

O tretie miesto:
Stupava - Hanná 6:6 (3:4 na sedem-metrové hody)

Zostava a góly:
Geisse 0; Polák 2; Bašti 11; Lachkovič A. 9 ; Kovács 1; Prokop 19, Gábriš 5; Renčo 0; Anonym 2; Jánoš M. 2; Lajcha 0; Kubovič 0; Kanda 1, brankári Jánoš R.; Rybár

Stupavské dorastenky nastúpili na ďalší ligový zápas proti bratislavskému ŠKP. V zápase sa striedali horšie úseky s lepšími a tak zo skóre 4:4 šnúrou piatich gólov Bratislavčaniek bolo zrazu 9:4. Záver prvého polčasu Stupavčanky postupne náskok skresali na prijateľných 11:9. Druhý polčas bol veľmi vyrovnaný, vedenie sa prelievalo zo strany na stranu a tak možno považovať konečnú deľbu bodov a skóre 18:18 za spravodlivé.

Tréner Roman Vigh o zápase povedal: 

Pre nás to bol ťažký duel, keďže sme cely zápas dobiehali nepriaznivé skoré. Päťgólové manko za stavu 4:9 počas prvého polčasu sme stiahli na polčasový stav 9:11. Veľa zbytočných technických chýb nás znervózňovalo počas celého zápasu. Po prestávke si opäť super vypracoval päť gólový náskok, ktorý sme po našom Time-Oute v prvej desaťminútovke päťgólovou šnúrou dokázali vynulovať. I keď v poslednej minúte sme zápas otočili v náš prospech, nepodarilo sa nám tento stav udržať a nakoniec si odnášame od súpera bod za remízu 18:18. Cely priebeh hovorí o tom, že môžeme byt radi, že sme aspoň remizovali. Doplácali sme na množstvo technických chýb, nepripravenosť šancí a bezzubosť v útoku. Stálu nádej na úspech nám dávala dobrá tvrdá obrana a bojovnosť na ihrisku. Mame ešte veľa roboty pred sebou, čo by si mali hlave dievčatá uvedomiť . Musíme hlavne začať nosiť body od súperov, inak budeme odsúdený na spodnú polovicu umiestnenia v lige.

Zostava a góly: Nemcová 0; Huňarová 0; Yildizová 0; Valachová 0; Raffasederová 5; Kovácsová 6; Kubovičová 0; Kalaberová 0; Gašareková R. 0; Straková 0; Brennerová 3; Popovičová 0; Richterová 2; Plávalová 0; Gašparekový I. 1; Tréner Vigh; ZVD: Kuklovský

Priebeh: 1:0; 1:2; 3:2; 3:3; 4:3; 4:4; 9:4; 9:6; 10:6; 10:8; 11:8; 11:9/ 12:9; 12:10; 15:10; 15:15; 17:15; 17:18; 18:18

muzi1Zápas začal kvôli meškaniu hostí z Lehoty s takmer polhodinovým meškaním. Možno práve týchto 30 minút, možno to, že sme do zápasu vstupovali s pocitom, že sa súper porazí sám spôsobilo, že zápas spočiatku nebol jednoznačnou záležitosťou. Od začiatku sme boli herne lepší, avšak v útoku nepresní a nedôrazní, v obrane nedôslední. Tento prístup umožnil súperovi,ktorý nastúpil len so šiestimi hráčmi v poli, držať prvých 15 minút so Stupavčanmi krok.

Po prestriedaní zostavy, keď tréner Fukáč poslal na ihrisko troch veteránov, sa hra domácich spresnila a v priebehu druhej polovice prvého polčasu sme si vybudovali šesťgólový náskok. O tom, že dva body ostanú doma, už nebolo pochýb, ale ani v druhom polčase sme sa nedokázali vyvarovať nedôslednosti v obrane a nepresnosti v útoku. Rozdiel 15 gólov v celkovom výsledku je síce vysoký, napriek tomu nám súper vzdoroval oveľa viac, ako by sa patrilo.

muzi3Zostava a góly Stupavy: Patrik Beleš,  Michal Malina 4,  Martin Prokop,  Ján Bernát,  Albert Pír 1,  Lukáš Nemčovič,  Marián Mader,  Martin Béreš,  Adam Husák,  Rudolf Draškovič 4,  Rastislav Obselka 2,  Viktor Hoksz 2,  Ľuboš Bašti 6,  Lukáš Hirtl (H) 7,  Peter Lipovský 6,  Oliver Kubíček 1,

Tréneri: Miroslav Fukáč, Ľuboš Ivica

Priebeh: 0:1, 1:1, 3:1, 3:2, 4:2, 4:4, 5:4, 5:6, 6:7, 8:7, 8:8, 15:8, 15:9  /  19:9, 19:10, 21:10, 21:13, 23:13, 23:14, 24:14, 24:15, 27:15, 27:16, 28:16, 28:17, 29:17, 29:18, 33:18

Stupavčania v kadetskej reprezentácii

Zverejnené v Archív aktualít
streda, 01 október 2014 12:43

Slovenský zväz hádzanej a reprezentačná trénerka kadetiek Mariana Nemčíková nominovali na októbrový reprezentačný zraz do Bardejova hráčky z nášho klubu: Luciu Kovacsovú a Wannesu Raffasederovú. Akcie sa zúčastní aj Rudolf Draškovič ako manažér družstva kadetskej reprezentácie.

Zraz sa koná v termíne od 5.10 do 9.10.2014 v Bardejove.

Dievčatá v nedeľu odohrajú ligový zápas v Nitre a hneď sa presúvajú na reprezentačný zraz do Bardejova. Aj to si vyžaduje vrcholová hádzaná.

Všetkým Naším členom držíme palce.

 

10 VanesaRaffasederova1Rudo119 KovacsovaLucia


dorky 270914 bytca3Mladšie dorastenky po minulotýždňovej prehre v Michalovciach nastupovali na tohto sezónnu domácu premiéru s cieľom získať dva body a odčiniť nevýrazný výkon z prvého kola. Práve až príliš veľká snaha akoby im zväzovala ruky. Zápas s kvalitným ale hrateľným súperom bol poznamenaný veľkým množstvom technických chýb, stratených lôpt. Ťažko získanú loptu v dobre pracujúcej obrane dievčatá nie raz rýchlo stratili v snahe o rýchly protiútok.
Zápas, ktorý sa pre naše dievčatá začal dobre a celý prvý polčas vyhrávali rozdielom 4-6 gólov priniesol zápletku. Tento náskok natiahli v prvej časti druhého polčasu na 19:9 a zápas sa mohol skončiť stupavskou exhibíciou. Avšak v závere zápasu postavili súperky na nohy, ktoré sa snažili o zvrat v zápase až do konca. Nepodarilo sa to aj vďaka dobre chytajúcim brankárkam, dva body ostali doma, avšak ponúknuť súperovi takúto šancu sa nie vždy musí oplatiť.

Zostava a góly: Huňarová 0; Yildizová 0; Raffasederová 8; Kovácsová 3; Kubovičová 0; Kaláberová 2; Gašpareková R. 0; Straková 1; Brennerová 1; Popovičová 1; Richterová 5 Plávalová 0; Puškáčová 0; Gašpareková I. 2
Tréner Vigh, ZVD Kuklovksý

dorky 270914 bytca2

zeny 27914 novezamky3Na prvý domáci zápas nastúpili stupavské ženy proti súperkám z Nových Zámkov. Od prvých minút sa hrala rýchla a pekná hádzaná. Domáce si vybudovali mierny náskok avšak húževnaté súperky s nimi držali krok. Avšak už po 15tich minútach sa začala prejavovať lepšia fyzická pripravenosť stupavských dievčat. Vďaka sérii získaných lôpt, či už po dobrom zákroku brankárky alebo ziskom v obrane a rýchlych protiútokov začal rozdiel skóre narastať až na polčasových 19:9.

Druhý polčas sa niesol v podobnom duchu, súperky sa snažili využívať svoje skúsenosti avšak "stupavčanky majú nabehané" čo aj patrične využívali a postupne zvyšovali rozdiel skóre až na konečných 17gólov. Zaplnená hala ich hnala celý zápas dopredu a baby si túto atmosféru užívali a hádzanou bavili tak ako seba tak aj stupavských fanúšikov.

Góly a zostava: Balážová 0; Kalmárová 10; Kupkovičová 6; Lisalová 7; Belošičová 1; Kováčová 5; Havlová 0; Rychtárechová 7; Klamová 0; Švehlová 1; Trochotvá 2; Prokop 0
Tréner: Vigh, ZVD: Kanda

Priebeh: 0:1; 4:1; 4:3; 6:3;6:4; 8:4;8:5; 12:5; 12:7; 17:7;17:8; 19:8; 19:9 / 22:9;22:11;23:11;23:13;25:13; 25:14; 30:14; 30:15; 31:15; 31:16; 35:16; 36:17; 36:18; 37:19;38:19; 38:21; 39:21

zeny 27914 novezamky1

Na prvý ligový zápas odcestovali dorastenky do Michaloviec s ambíciou dobrého vstupu do novej sezóny a dobrého výsledku zo zápasu na východe Slovenska. Bohužiaľ, namiesto potrápenia súpera, trápili samé seba. Bojovnosť a chuť im určite v zápase nechýbali, ale pri vyše dvadsiatich stratách lopty počas 60 minút je uhrať dobrý výsledok priam nemožné. Štrnásť členný hráčsky káder, ktorý vycestoval do Michaloviec si tak z východu odnáša vysokú prehru 19:28 pri polčasovom výsledku (9:18).

Hodnotenie trénera:

Od začiatku sme v zápase ťahali za kratší koniec, lopty sme strácali pri snahe o rýchly protiútok ako aj pri hre na postavenú obranu súperiek. Michalovčanky dostávali od nás lopty zadarmo. Stačilo sa na nás pozerať a my sme sa sami pripravili o loptu nepresnými prihrávkami, technickými chybami. „Dajte loptu Stupave ona ju aj tak stratí“.
Dievčatá chceli v prvom zápase uspieť, čomu nasvedčovalo aj odhodlanie pred zápasom a bojovnosť počas zápasu, ale nemôžeme pomýšľať na dobrý výsledok, keď sa ani k streľbe na bránu nedostaneme. Okrem spomínaných „školáckych chyb“ treba pripomenúť aj svetlé momenty.... bojovnosť v zápase dievčatám nechýbala a v dobrom svetle sa ukázali aj obe brankárky, nerozhodný stav druhého polčasu podržala určite Barbora Plávalová. Verím tomu, že zápas v Stupave pred domácim publikom bude úplne o niečom inom a takisto aj ostatné ligové zápasy.

 

Zostava a góly: Huňárová 0; Yildizová 0; Raffasederová 4; Kovácsová 7; Kubovičová 0; Kaláberová 1; Gašpareková R. 0; Straková 2; Brennerová 0; Popovičová 0; Richterová 1; Plávalová 0; Puškáčová 1; Gašpareková 3;
Tréner: Vígh, ZVD Kanda

Pozvánka

Kalendár VETERÁNI

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Najbližšie udalosti VETERÁNI

Žiadne udalosti