Playminihandball 2018 – propozície

UBYTOVANIE V ŠKOLE

Škola bude sprístupnená od štvrtka 17. mája 2018 od 16.00 hod. a musí byť vyprázdnená v nedeľu do 16:00 hod. Pri príchode do školy je každé družstvo povinné nahlásiť presné počty ubytovaných a stravníkov, zaplatiť poplatky za stravu, ubytovanie a vratnú kauciu 65 €. Družstvu bude pridelená samostatná trieda, zapožičaný kľúč a záznam o stave pridelenej triedy s podpisom turnajovej služby a zodpovednej osoby za družstvo (osoba staršia ako 18 rokov). Družstvá ubytované v škole (v triedach) musia mať vlastné karimatky resp. nafukovačky, spacáky a pod. Všetky dotazy ohľadom ubytovania zodpovie nepretržitá turnajová služba v škole.

V škole treba dodržiavať tieto zásady:

 • Vo všetkých priestoroch školy ako i v areáli školy platí zákaz fajčenia!
 • Do priestorov školy je zakázané nosiť a požívať alkohol!
 • V priestoroch školy, na chodbách, v triedach sú zakázané všetky loptové hry!
 • Treba dodržiavať v celom objekte čistotu, poriadok!
 • Neničiť zariadenia školy a tried!
 • Mladí účastníci nesmú zostať bez dozoru!
 • Po 22:00 hodine treba dodržiavať nočný kľud!
 • Účastníci sa nesmú zdržiavať mimo budovy školy!
 • Zhasnúť svetlá!
 • Pri odchode zamknúť triedu a zatvoriť okná, cenné veci treba nosiť neustále so sebou!
 • Organizátori neručia za ich stratu!
 • Dbajte na pokyny zamestnancov a usporiadateľskej služby!

Pri nedodržaní niektorých z týchto zásad ako i pri porušení turnajového poriadku si organizátori turnaja vyhradzujú právo disciplinárnych trestov:

 • 1. stupeň – Upozornenie vedúceho družstva na porušovanie turnajového poriadku.
 • 2. stupeň – Pri opakovaní pokuta hradená z kaucie družstva resp. jej nevrátenie.
 • 3. stupeň – Vylúčenie družstva z ubytovania bez nároku náhrady a s povinnosťou uhradiť všetky vzniknuté škody.
 • 4. stupeň – Vylúčenie družstva z turnaja bez nároku náhrady a s povinnosťou uhradiť všetky vzniknuté škody.
 • 5. stupeň – Oznámenie a riešenie situácie prostredníctvom polície.

Škola sa zamyká o 22:00 hod. Vo výnimočných prípadoch neskoršieho návratu sa treba vopred dohodnúť s turnajovou službou alebo školníkom. Akékoľvek problémy treba riešiť s nepretržitou turnajovou službou. Turnajová služba však nebude plniť funkciu pedagogického dozoru žiakov (hráčov). To je povinnosťou vedúceho družstva resp. zodpovednej osoby za družstvo! Kaucia 65 € bude vrátená družstvu pri odchode a po skontrolovaní príslušnej triedy a odovzdaní kľúča od triedy. Čistotu a poriadok treba dodržiavať i v umyvárkach, sprchách, vzniknuté poruchy treba nahlásiť turnajovej službe. Vzhľadom k obmedzenému počtu sociálnych zariadení a spŕch v škole, je doporučené využiť tieto zariadenia priamo v hale po zápase. Pri stolíku turnajovej služby budú napísané všetky potrebné telefonické kontakty (polícia, záchranná služba a pod.), škola je chránená kamerovým systémom a v okolí školy bude hliadkovať mestská polícia.

STRAVOVANIE V ŠKOLE

Pri registrácii je vedúci povinný skontrolovať presné počty stravníkov a zaplatiť príslušnú sumu za stravovanie. Stravovanie je zabezpečené v škole a začína piatok 18. mája 2018 raňajkami a končí v nedeľu obedom. Cena za pobyt jedného účastníka viď. v pobytových informáciách.

Rozpis stravovania

 • piatok – raňajky, obed, večera
 • sobota – raňajky, obed, večera
 • nedeľa – raňajky, obed

V cene sú zahrnuté okrem stravy všetky ostatné stravné poplatky a náklady. Počty stravníkov v školskej jedálni ako i presné počty stravných položiek treba nevyhnutne nahlásiť do 23. apríla 2018 na playminihandball@hctatranstupava.sk . Po tomto termíne organizátori nezodpovedajú za možné problémy vzniknuté ohľadom stravy! Ak by podľa rozpisu turnaja družstvo objektívne nestíhalo výdaj stravy, treba sa vopred dohodnúť s turnajovou službou v škole a požiadať o neskorší výdaj.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

 • Hrá sa na menších ihriskách s menšími bránkami.
 • V jednom družstve sú na ihrisku maximálne 4 hráči a 1 brankár.
 • Počet striedaných hráčom nie je nijako obmedzený.
 • Po dosiahnutí gólu rozohráva brankár inkasujúceho družstva vyhadzovaním.
 • Brankár nesmie opustiť vlastnú polovicu ihriska.
 • Je povolený iba jednoúderový dribling!!!
 • Hrací čas stretnutí v minihádzanej je 15 min. hrubého času.
 • Čas je centrálny.
 • Medzi zápasmi je 5 minút prestávka.

 

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

Všetci účastníci turnaja štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pre prípad zranenia doporučujeme mať kartičku poistenca. V hale a na športoviskách bude prítomná zdravotná služba pre prípad prvej pomoci a ošetrenia drobných poranení. V pracovných dňoch je k dispozícii zdravotné stredisko v Stupave, mimo ordinačných hodín a v sobotu pohotovostná služba v Bratislave (15 km).

PLAYMINIHANDBALL INFO

 • Pri vchode do športovej haly, školy bude veľká informačná tabuľa, na ktorej budú vyznačené priebežné výsledky, aktuálne informácie, zmeny programu a pod.
 • Organizátori si vyhradzujú právo zmeny v turnaji pri nepredvídaných okolnostiach a objektívnych príčinách.

VYHODNOTENIE POSTUPU

 • Za víťazstvo v zápase sa pripisujú 2 body, remízu 1 bod, prehru 0 bodov.
 • O poradí rozhoduje väčší počet bodov, rozdiel skóre, vzájomný zápas, počet strelených gólov a žreb.
 • V prípade rovnosti bodov troch družstiev sa vytvorí minitabuľka.
 • V prípade play off ak stretnutie skončí nerozhodne, nasledujú 7 metrové hody – 3x.

 

ZÁPIS O STRETNUTÍ

Zápis o stretnutí je potrebné odovzdať najneskôr 5 minút pred stretnutím pri stolíku časomeračov. Po poslednom zápase družstva v turnaji zostáva zápis o stretnutí u časomeračov. Počas turnaja za zápis zodpovedá vedúci družstva.

ČAKACIA DOBA

Čakacia doba je 5 minút. Potom nasleduje kontumácia 0:5 v neprospech oneskoreného družstva. Po dvoch kontumáciách bude družstvu uložená pokuta 30 €, po následnej ďalšej kontumácii bude družstvo vylúčené z turnaja. Žiadame všetky družstvá a rozhodcov o maximálnu presnosť pri začiatkoch stretnutí!

ŠTART HRÁČA

Každý hráč(ka) môže štartovať v rovnakej vekovej kategórii len za jedno družstvo. Pri zistení akýchkoľvek porušení ohľadom štartu hráča bude previnilému družstvu zápas kontumovaný.

KATEGÓRIE A POČET DRUŽSTIEV

 • Chlapci aj dievčatá
 • A/ hráči narodení 2007/2008 – chlapci + dievčatá /4+1/ max. 40 družstiev
 • B/ hráči narodení 2009/2010 – chlapci + dievčatá /4+1/ max. 40 družstiev
 • C/ hráči 1. ročník ZŠ Stupava – chlapci + dievčatá /4+1/ max. 20 družstiev
 • D/ hráči 2. ročník ZŠ Stupava – chlapci + dievčatá /4+1/ max. 20 družstiev

FARBY DRESOV

Družstvo musí mať rovnaké dresy (tričká, rozlišovače) s číslami. V prípade zhodných dresov sa musí družstvo uvedené v rozpise ako hosťujúce prezliecť do sady dresov v inom farebnom prevedení, alebo dostanú rozlišovacie tričká.

PREDZÁPASOVÁ PRÍPRAVA

Rozcvičenie družstva je možné len v priestoroch mimo ihriska resp. na ihrisku pred zápasom, ak to čas dovoľuje. Treba nevyhnutne dodržať čas začiatku zápasu! Využiť ihrisko na rozcvičenie budú mať právo aktuálne hrajúce družstvá v nasledujúcom zápase.

ŠATNE

Šatne v športovej hale budú slúžiť z priestorových dôvodov len pre aktuálne hrajúce družstvá. Šatňa slúži len na prezlečenie. V šatni nie je možné nechať si veci. Usporiadatelia nezodpovedajú za osobné veci účastníkov turnaja. Ku každej šatni sú k dispozícii sprchy.

POČET DRUŽSTIEV

Maximálny počet družstiev pre rok 2018 je 100.

UBYTOVANIE V ŠKOLE

 • Pre účastníkov turnaja bude ubytovanie zabezpečené v triedach Základnej školy v Stupave, kde je potrebné mať vlastné karimatky resp. nafukovačky, spacáky a pod.
 • Škola bude sprístupnená od štvrtku 17. mája 2018 od 16.00 hod. a musí byť vyprázdnená v nedeľu do 16:00 hod.

 

ALL STARS GAME

V sobotu prebehne zápas hviezd turnaja. Budú sa hrať zápasy v kategóriách 2007 – 2008, 2009 a mladší.
SÚŤAŽE v ALL STARS GAME:

 1. rýchlostná súťaž – beh s loptou okolo ihriska – súťaž pre hráčov; Cena: lopta Kempa
 2. samostatné nájazdy – súťaž pre brankárov; Cena: lopta Kempa
 3. presná streľba; Cena: lopta Kempa

OLD BOYS GAME

V sobotu prebehne po zápase hviezd aj zápas, kde budú hrať tréneri a vedúci teamov. Kto iný im to lepšie ukáže ako oni.

KONTAKT

Všetky dotazy zodpovie turnajová služba v hale, alebo v škole. Kontaktné mobilné čísla na organizátorov budú vypísané na centrálnej nástenke v športovej hale a v škole.

Kontaktná osoba:
Rudolf Draškovič
playminihandball@hctatranstupava.sk
Tel: +421 907 827 047

Prihláška