Zorno Cup 2020 – informácie / Information

 

 

Information and Registration form in English 

 

 

Informácie a prihláška v slovenčine

 

Click the picture, print, fill the application and send to playminihandball@hctatranstupava.sk   Kliknite na obrázok, vytlačte si prihlášku a vyplnenú ju pošlite na playminihandball@hctatranstupava.sk
 zorno2020 english    zorno2020 english

We would like to invite you to the 7th year of international boy’s handball tournament ZORNO CUP 2020 from 31st of January untill 2nd of February 2020 in School sports hall and Park sports hall in Stupava and in Malina sports hall in Malacky.

Categories:

  • B10 – minihandball (born 2009 and younger)
  • B12 – U12 (born 2007 and younger)
  • B14 – U14 (born 2005 and younger)
  • B16 – U16 (born 2003 and younger)
  • B18 – U18 (born 2001 and younger + maximum 3 players born in 2000)

Organizer reserves the right of choice, if the number of registrated teams will exceed the capacity of the tournament.

Accommodation and meal plan:

Accommodation organised in:

A) School in Stupava
B) Hotels and guesthouses in Stupava and close surrounding

Price per person for the whole tournament is depending on the type of accommodation.

A) school ……………..…. 52 EUR (own air-beds and sleeping bags)
B) hotel/guesthouse ……. 74 EUR

Meal plan in the school is included in the price (31st January: Dinner, 1st February: Breakfast, Lunch, Dinner, 2nd February: Breakfast, Lunch), 2 nights, transport between the school and sports halls.

Caution : Every team will pay a deposit for the accommodation, which will be paid back in the full amount after the end of the tournament, if there will not be any damages of the accommodation.

Deposit school = 50 EUR
Deposit guesthouse = 150 EUR.

Rules and Referees:

Games will be played by the official EHF rules. Referees are nominated by Slovak Handball Federation. Referees from abroad which are interested in participating in the tournament may send a written application to the organization board of the tournament. Their stay will be covered by the organization board.

Prizes:

Teams on the first three places in each category will receive winner´s prizes. Every team will get a participant diploma.

Tournament fee:

120 EUR for each team
Tournament fee and 50% of the price for accommodation and meal plan is obligatory to pay until 26th of December 2019 to the bank account:

 

Name of the bank account: HC Tatran Stupava
Name of the bank: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Account number: 5031303533/0900
IBAN: SK 9409000000005031303533
BIC: GIBASKBX

Programme of the tournament:

Depending of the number of registrated teams, group matches from 8:00 until 20:00 on Friday and Saturday. Culture program on Saturday evening. Placement matches and closing ceremony on Sunday.

Registration:

Registration to be send until 26.12.2019 to: Rudolf Draškovič ml. e-mail: playminihandball@hctatranstupava.sk tel.: +421 907 827 047

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na 7. ročník medzinárodného chlapčenského hádzanárskeho turnaja ZORNO CUP 2020 v termíne 31. 1. – 2. 2. 2020 v Školskej športovej hale a v športovej hale v parku v Stupave a v športovej hale Malina v Malackách.

Kategórie:

  • B10 – minihádzaná (r. narodenia 2009 a ml.)
  • B12 – mladší žiaci (r. narodenia 2007 a ml.)
  • B14 – starší žiaci (r. narodenia 2005 a ml.)
  • B16 – mladší dorast (r. narodenia 2003 a ml.)
  • B18 – starší dorast (r. narodenia 2001 a ml. + max 3 hráči r. narodenia 2000)

Usporiadateľ si vyhradzuje právo výberu, ak počet prihlásených tímov prekročí maximálny počet.

Ubytovanie a stravovanie:

Ubytovanie je zabezpečené v:

A) ZŠ Stupava
B) penzióny v Stupave, prípadne v blízkom okolí.

Cena na osobu/celý pobyt závisí od typu ubytovania.

A) škola ……….. 42 eur (vlastné karimatky a spacie vaky) 
B) penzión ……. 64 eur

V cene je zahrnutá strava v školskej jedálni (31. 1. večera, 1. 2. raňajky, obed, večera, 2. 2. raňajky, obed), 2x ubytovanie, doprava medzi ZŠ a športovými halami.

Upozornenie : Každé družstvo bude platiť depozit za ubytovanie, ktorý bude vrátený v plnej výške pri odchode z turnaja, ak sa nevyskytnú žiadne zavinené škody na zariadení a prevádzke ubytovania.

Depozit škola = 50eur
Depozit penzión = 150 eur.

Pravidlá a rozhodcovia:

Hrať sa bude podľa platných pravidiel EHF. Rozhodcov deleguje SZH. Rozhodcovia zo zahraničia, ktorí majú záujem zúčastniť sa turnaja, môžu zaslať písomnú žiadosť na organizačný výbor turnaja. Ich pobyt bude na náklady organizačného výboru bez nárokov na odmenu.

Ceny:

Družstvá na prvých troch miestach v každej kategórii dostanú vecné ceny. Každé družstvo dostane účastnícky diplom.

Štartovné:

120 eur pre jeden tím 
Registračný poplatok a 50% poplatku za ubytovanie a stravu je potrebné uhradit do 26.12.2019 na účet:

Názov účtu: HC Tatran Stupava
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5031303533/0900
IBAN: SK 9409000000005031303533
BIC: GIBASKBX

Program turnaja:

Podľa počtu prihlásených tímov, v piatok a v sobotu od 8.00 do 20.00 hod. zápasy v skupinách. V sobotu večer kultúrny program. V nedeľu zápasy o umiestnenie a vyhodnotenie turnaja.

Prihláška:

Prihlášky do 26.12.2019 zasielať na: Rudolf Draškovič ml. e-mail: playminihandball@hctatranstupava.sk tel.: +421 907 827 047